Aryanic
صفحه اصلي > رئيس واحد استاني 

رئيس واحد استاني

 
•    نام و نام خانوادگي:  امین جودت
•    تحصيلات: دكتراي مکانیک
•    سمت: سرپرست واحد استاني
•    داخلي: 102

   شرح وظايف :

•    نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت کليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مراکز آموزشي مستقر در استان
•    تامين مالي و تجهيز اداري مرکز و جذب نيروي انساني مورد نياز و نظارت بر عملکرد آنها
•    بررسي و تصويب آئين نامه ها و مصوبات داخلي بر اساس شرح وظايف محوله و تفويض شده از ستاد مرکزي
•    وصول درآمدهاي اختصاصي دانشگاه در استان و وايز آنها به حسابهاي قانوني و متعاقبا مطالعه آن جهت اداره واحد استاني
•    تعيين خط مشي اجرايي واحد استاني دانشگاه در قالب سياستهاي علمي، آموزشي ، پژوهشي منطقه و نياز سنجي نيازهاي آموزشي استان
•    نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي انضباطي دانشجويان
•    برگزاري گردهمايي ها ، سمينارها و کنفرانسهاي علمي- کاربردي در واحد استاني
•    همکاري با دانشگاه در تهيه ضوابط و استانداردهاي آموزشي و همکاري در جهت رفع مشکلات مراکز مستقر در استان
•    ارائه پيشنهاد همکاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي و پژوهشي استان و منطقه و پيشنهاد همکاريهاي متقابل علمي با کشورهاي همجوار
•    شرکت در جلسات گردهماييها و ... که از سوي ستاد مرکزي برگزاري ميشود.
•    تهيه و ارائه گزارش مربوط به روند فعاليتها و پيشرفتهاي واحد به مدير واحدهاي استاني و رئيس دانشگاه جامع علمي- کاربردي
•    هماهنگي در تدوين و تصويب بودجه ساليانه و اجراي تشکيلات مصوب و مصرف بودجه مصوب در جهت تحقق اهداف دانشگاه
•    شرکت در جلسات شوراي اداري استان و جانشيني دانشگاه جامع در استان
•    همکاري و هماهنگي با استاندار و ساير ادارات کل استاني جهت بررسي نيازهاي آموزشي منطقه و درخواست دوره هاي جديد در راستاي رفع نيازهاي منطقه اي