Aryanic
صفحه اصلي > مسئول امور آموزش و پژوهش 

مسئول امور آموزش و پژوهش

 
 • نام و نام خانوادگي:  مهدی یوسفی طبری
 • تحصيلات: كارشناسي ارشد الکترونیک
 • سمت:  مسئول امور آموزش و پژوهش
 • داخلي: 107
 شرح وظايف :
 • بررسی درخواست های تأسیس موسسات آموزش عالی آزاد و مراکز آموزش علمی کاربردی در سطح استان و طرح در کمیته های تخصصی ذی ربط و صدور مجوزهای لازم
 • بررسی درخواستهای برگزاری دوره های علمی کاربردی مراکز آموزشی استان و طرح در کمیته های ذی ربط و صدور مجوز های لازم
 • پیشنهاد اولویت ها و شاخص های آموزشی به منظور حسن اجرای دوره های آموزشی مراکز در سطح استان
 • بستر سازی در جهت تنوع دوره های آموزشی بر اساس نیاز مشاغل استان و دانش فنی روز
 • همکاری و مشارکت در تدوین مکانیزم های مناسب در راستای تحقق هداف نظام آموزشی مهارت و فناوری
 • اجرای آیین نامه ها و ضوابط ایجاد دوره های آموزشی علمی کاربردی
 • نظارت بر اجرای مقررات، دستورالعملها و آیین نامه های آموزشی، انضباطی، نظام وظیفه،  فراغت از تحصیل دانشجویان و آزمونهای ورودی دانشگاه ها در موسسات و مراکز آموزشی و جلسات شورای آموزشی استان
 • برنامه ریزی در جهت انجام استانداردهای خدمات آموزشی واحد استانی و مراکز آموزشی
 • مدیریت و نظارت بر حسن اجرای امور دانش آموختگان واحد استانی و مراکز منطبق بر قوانین
 • انجام سایر امور محوله از جانب رئیس واحد استانی