Aryanic
صفحه اصلي > نظارت و ارزیابی 

نظارت و ارزیابی

 
•    نام و نام خانوادگي:‌ مجتبی نجفیان
•    سمت: مسئول نظارت و ارزيابي و پژوهش
•    داخلي: 113
 
 شرح وظايف :
•    نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان
•    تشکیل منظم جلسات کمیته نظارت و ارزیابی واحد استانی در جهت اجرای آیین نامه های نظارتی
•    تشکیل جلسات کمیته انتصاب و عزل روسای مراکز علمی کاربردی
•    ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی مدرسان علمی کاربردی
•    نظارت بر ضوابط و استانداردهای آموزشی مراکز آموزشی استان
•    ارائه برنامه زمانبندی منظم جهت انجام بازدید های نظارتی از مراکز آموزشی و انعکاس به مافوق
•    همکاری، شرکت و برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی مورد نیاز واحد استانی و مراکز
•    تهیه و تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی و ارائه شاخص های عملکرد.
•    نظارت بر حسن اجرای مصوبات، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها در کلیه فعالیت های واحد استانی
•    نظارت بر ارائه خدمات دانشجویی، فوق برنامه و رفاهی به دانشجویان مراکز آموزشی استان
•    اعتبار سنجی و انتخاب و معرفی دانشجو، مدرس، کارمند، کارآفرین و مرکز نمونه مطابق دستورالعملها
•    ارائه پیشنهاد تمدید یا عدم تمدید دوره، لغو مجوز دوره های مراکز آموزشی
•    شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات مختلف حسب نیاز و تهیه گزارش های مورد نیاز
•    انجام سایر امور محوله از جانب رئیس واحد استانی