دانشنامه های استان

لطفا جهت دریافت دانشنامه خود، ابتدا مطابق با مقطع تحصیلی خود، اطلاعیه مربوطه را مطالعه فرمائید.

اطلاعیه دریافت دانشنامه کاردانی

اطلاعیه دریافت دانشنامه کارشناسی

لیست کلیه دانشنامه های صادر شده 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹٬۵۳۶ مورد.
نام و نام خانوادگینام پدرمرکزمقطع
زهرا رجبی
عقیل حقوقیانعلیمرکز آموزش علمی-کاربردی جاجرمکاردانی
رضا آختهمحمدمرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان شمالی(بجنورد)کاردانی
فاطمه جهانیقربان محمدمرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان شمالی(بجنورد)کاردانی
حلیمه نورانی
امیر نیک منشآقابلیمرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان شمالی(بجنورد)کاردانی
قاسم کاظمیمحمدعلیمرکز آموزش علمی-کاربردی بجنورد1کاردانی
عادل اصغر زادهفرهادمرکز آموزش علمی-کاربردی بجنورد1کاردانی
سیدمحمدجواد میرمحمدعلیسیدعلیرضامرکز آموزش علمی-کاربردی بجنورد1کاردانی
سیده فاطمه حسینی