مرکز شهرداری های خراسان شمالی

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۷
کلیه رشته ها
رشته کردانی اطفائ حریق شهری
رشته کاردانی ترافیک شهری
رشته کاردانی امور پیمان ها
کارشناسی آتش نشانی
رشته کارشناسی حمل و نقل
 رشته مهندسی فناوری عمران ساختمان سازی