ارتباط با رئیس دانشگاه

شماره تماس : 05832285800 داخلی 1

ایمیل: Badamimn44@gmail.com