رزومه رئیس دانشگاه


مشخصات رئیس واحد استانی خراسان شمالی:
دکتر علی بادامی
ایمیل: Badamimn44@gmail.com
رزومه
مدرک تحصیلی: دکتری، رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، نوع استخدام: عضو علمی رسمی- قطعی، محل خدمت: پیام نور خراسان شمالی مرکز بجنورد
سوابق علمی و تحصیلی:
1-    لیسانس مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد
2-    کارشناس ارشد رشته الهیات گرایش ادیان و عرفان تطبیقی از دانشگاه تهران
3-    دکتری رشته الهیات گرایش ادیان و عرفان از دانشگاه قم

سوابق آموزشی:
   از سال 80 تاکنون در دانشگاه پیام نور خراسان شمالی (بجنورد-شیروان-اسفراین و آشخانه) و دانشکده دولتی پرستاری و مامایی بجنورد و دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در مقطع کارشناسی مشغول تدریس بوده ام.

سوابق پژوهشی:
1-    تدوین پایان نامه دوره دکتری باعنوان «عرفان عملی نزد پدران صحرا و عرفای مسلمان تا پایان قرن چهارم)
2-    تدوین کتاب با عنوان «بررسی دین هخامنشیان و نسبت آن با زرتشتی گری»
3-    تدوین کتاب با عنوان« عرفان مسیحی»
4-    مقاله علمی-پژوهشی با عنوان «مقایسه مقامات عرفانی از دیدگاه پدران صحرا و عارفان مسلمان در چهار قرن اولیه» که در شماره 14 مجله علمی-پژوهشی مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان به چاپ رسیده است.
5-    مقاله علمی-پژوهشی با عنوان «خاستگاه و ظهور عرفان مسیحی» که درشماره 10 فصنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه شماره 10 ادیان به چاپ رسیده است.
6-    مقاله علمی-پژوهشی با عنوان «مضامین مشترک در عرفان مسیحی و اسلامی» که در مجله علمی-پژوهشی مطالعات عرفان دانشگاه کاشان به چاپ رسیده است.
7-    مقاله علمی-پژوهشی با عنوان «پدران صحرا و چگونگی تاثیرگذاری آنان بر عرفان مسیحی» که در مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه ادیان
8-    مقاله علمی-ترویجی با عنوان «ابهام و دوگانگی زبان در مثنوی مولانا» در فصلنامه آیین میراث
9-    ترجمه کتاب از زبان فرانسه با عنوان le tipoy dore (تحت روان زرین)  که مجوز چاپ آن نیز اخذ شده است orthodox spirituality(
10-کتابی با عنوان Orthodox spirituality (معنویت گرایی در سنت ارتدکسی) به زبان انگلیسی در حوزه عرفان مسیحی است و یک راهب ناشناس کلیسای شرق نوشته شده است ترجمه این کتاب به زودی تمام خواهد شد.
سوابق اداری و اجرایی:
  سرپرست و معاونت دانشگاه پیام نور بجنورد به مدت 12 سال
مدیرگروه حقوق و الهیات پیام نور خراسان شمالی